മഹാപ്രളയവും നന്മയുടെ പെട്ടകവും എന്ന പുസ്തകം സ്വയം വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടു സ്വരൂപിച്ച 1 ലക്ഷം രൂപ, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയപ്പോൾ,

   

  മഹാപ്രളയത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച അനുഭവകഥകൾ കൊണ്ട് ആൾട്ടിയൂസ് വിദ്യാർഥികൾ ചേർന്നൊരുക്കിയ 

  മഹാപ്രളയവും നന്മയുടെ പെട്ടകവും എന്ന പുസ്തകം സ്വയം വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടു സ്വരൂപിച്ച 1 ലക്ഷം രൂപ,

   27-12-2018ൽ തിരുവനന്തപുരം നിയസഭമാന്തിരത്തിൽ  Rebuilding Kerala എന്ന ആശയത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ

  മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയപ്പോൾ,

   

Life changing videos

Today's Virtual Camp

Error: Cannot create object